Преглед Барај Назад
Категорија: Правилници
 
Само регистрирани и најавени корисници можат да преземат датотеки од оваа категорија.
Датотеки:
Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на привремени и мобилни градилишта

Правилник за висината на трошоците за извршување на стручните работи за безбедност при работа

Правилник за знаци за безбедност и здравје при работа

Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукација и начинот на водење на евиденција за спроведување на едукацијата

Правилник за начинот на изготвување на изјава за безбедност, нејзината содржина како и податоците врз кои треба да се заснова проценката на ризикот

Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на вработени од ризици поврзани со изложеност на биолошки агенси

Правилник за безбедност и здравје при работа на вработените изложени на ризик од бучава

Правилник за условите за вработените, организацијата, техничките и други услови кои треба да ги исполни правното или физичко лице за вршење стручни работи

Правилник за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење

Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на вработени во рударство со површинска и подземна експлоатација на минерални суровини

Правилник за безбедност и здравје при рачно пренесување на товар

Правилник за минималните барања за безбедност и здравје на вработените на работниот простор

Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на вработени од ризици поврзани со изложување на канцерогени мутагени или супстанци токсични за репродуктивниот систем

Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на вработени на рибарски бродови

Правилник за висината на трошоците за издавање на дозвола за вршење на стручни работи и полагање на стручен испит за безбедност при работа

Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на бремени работнички, работнички кои неодамна се породиле или дојат

Правилник за условите начинот и програмата за полагање стручен испит за безбедност при работа

Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на вработените кои се потенцијално изложени на ризик од експлозивни атмосфери

Правилник за безбедност и здравје при работа на вработените изложени на ризик од механички вибрации

Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на младите работници

Правилник за безбедност и здравје при употреба на опрема за работа

Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на вработени од ризици поврзани со изложување на хемиски супстанци

Правилник за формата и содржината на образецот за известување за започнување со вршење дејност

Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на вработени од ризици поврзани со изложување на физички агенси, вештачко оптичко зрачење

Правилник за начинот на водење на евиденција во областа на безбедност и здравје при работа

Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на вработени од ризици поврзани со изложување на физички агенси, електромагнетни полиња

Правилник за минималните барања за безбедност и здравје на работниците од ризиците поврзани со изложување на азбест при работа

Правилник за мерки за заштита при работа со екрани

Правилник за личната заштитна опрема која вработените ја употребуваат при работа

Уредба за видот, начинот, обемот и ценовникот на здравствените прегледи на вработените

Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на вработени од индустријата за вадење на минерали со бушење

Правилник за начинот на бодувањето на активното и пасивното учество во обуките за стручно усоврсување на стручни лица за безбедност при работа

За нас

ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ – Илинден е друштво чија дејност е исклучиво безбедноста при работа и дејности тесно поврзани со неа како што се заштитата од пожари и заштитата и спасувањето од природни несреќи.

 

Контакт

Тел. 00 389 2 2549 689
Моб. +389 71 352 450
 

ул. 852 бр. 62 (Комплекс Газела) 
Скопје, Р. Македонија
 

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.